Sister Cathleen Toomey to serve as Episcopal Liaison to Religious